logo-gk4(1)

nowajerozolima -- kopia
 

 

Zrealizowane projekty w 2013

POKL

„NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w Czaplinku, Kątach Czersku i Brześcach oraz uczniów gimnazjum w Brześcach, stwarza możliwość udziału w zajęciach z innowacyjnych metod nauczania oraz roboinformatyki.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie różnic w jakości nauczania pomiędzy szkołami miejskimi a wiejskimi, podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania.
Wartość projektu 447 972,00 zł z czego 417 012,00 zł pochodzi z dofinansowania.

„ENGLISH IS EASY”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w Czaplinku, Kątach Czersku i Brześcach oraz uczniów gimnazjum w Brześcach, stwarza możliwość udziału w zajęciach z NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie różnic w jakości nauczania pomiędzy szkołami miejskimi a wiejskimi, podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania.
Wartość projektu 408 530,00 zł z czego 382 970,00 zł. pochodzi z dofinansowania.

PROW

Plac zabaw Czaplin
Projekt pt. „Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej Czaplina i okolicznych miejscowości” współfinansowany z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zakres realizacji projektu obejmuje zagospodarowanie placu zabaw w Czaplinie poprzez montaż lamp oświetleniowych, zestawu do gry w koszykówkę i piłkę nożną, montaż piłkochwytów oraz utwardzenie powierzchni boiska.
Wartość projektu 43 253,70 zł z czego 24 616,00 zł pochodzi z dofinansowania.

 

Świetlica w Łubnej
Projekt pt. „Remont świetlicy wiejskiej w budynku strażnicy OSP w miejscowości Łubna gm. Góra Kalwaria” współfinansowany z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zakres realizacji projektu obejmuje remont budynku w celu wzrostu jakości życia mieszkańców gminy Góra Kalwaria poprzez stworzenie miejsca do inicjowania działań na rzecz rozwoju aktywności społeczności lokalnej.
Wartość projektu 41 000,00 zł z czego 25 000,00 zł pochodzi z dofinansowania.

Świetlica w Brzuminie

Projekt pt. „Remont świetlicy w Brzmienie” współfinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zakres realizacji projektu obejmuje remont budynku w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Brzumin, podniesienie jakości życia z zachowaniem specyfiki obszarów wiejskich, stymulowanie rozwoju tożsamości wiejskiej poprzez remont świetlicy wiejskiej w Brzuminie.
Wartość projektu 104 042,32 zł z czego 67 600,00 zł pochodzi z dofinansowania.

Dojazd do Czerska

Projekt pt. „Przebudowa dojazdu i iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku” współfinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Celem projektu jest kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu, promocja obszarów wiejskich wraz z zachowaniem tożsamości społeczności wielskiej e celu ochrony dziedzictwa kulturowego i poprawy atrakcyjności turystycznej poprzez wykonanie oświetlenia i przebudowę dojazdu do zamku w Czersku.
Wartość projektu 737 526,86 zł z czego 479 629,00 zł pochodzi z dofinansowania.

Folder
Projekt pt. „Dziedzictwo przyrodnicze obszaru gminy Góra Kalwaria w folderze i informatorze turystycznym” współfinansowany z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zakres realizacji projektu obejmuje druk materiałów promocyjno-informacyjnych w postaci folderu, informatora i widokówek prezentujących dziedzictwo przyrodnicze obszaru gminy Góra Kalwaria.
Wartość projektu 30 075,00 zł z czego 22 914,00 zł pochodzi z dofinansowania.

Gminne Święto Plonów
Projekt pt. „Święto Plonów w Brześcach – promocją żywności wysokiej jakości z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowany z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Celem operacji jest inicjowanie powstawania i wprowadzania na rynek produktów i usług stanowiących lokalne zasoby i lokalne dziedzictwo, poprzez organizację regionalnej imprezy kulturalnej w celach promocyjnych lokalną żywność wysokiej jakości, wytwarzaną na obszarze gminy Góra Kalwaria.
Wartość projektu 38 130,00 zł z czego 24 800,00 zł pochodzi z dofinansowania.

RPOWM

Modernizacja i adaptacja zabytkowego Domu Żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji: Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wartość projekty wynosi 1 783 207,49 w tym dofinansowanie w wysokości 85% 1 512 096,87

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria