logo-gk4(1)

nowajerozolima -- kopia
 

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Gmina Góra Kalwaria w latach 2009-2015 realizowała w partnerstwie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 następujące projekty: 
I.  „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA)
Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2. Rozwój e-usług  
Cel główny projektu:

I. Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek.
II. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej.
III. Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców.
W ramach projektu przewidziano realizację zadań mających na celu:
1) instalację i wdrożenie systemu teleinformatycznego e-urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli, wspomagał prowadzenie przewidzianych prawem rejestrów i ewidencji,
2) wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną.
II. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ” (BW)
 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozowju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.7 - Promocja Gospodarcza
W ramach projektu przewidziano realizację zadań mających na celu:

1) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologiach teleinformatycznych 
2) wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza,
3) aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz systemu informatycznego.
Są to duże projekty kluczowe, w których Gmina Góra Kalwaria bierze udział we współpracy z innymi jednostkami samorządowymi województwa mazowieckiego, gdzie liderem projektu jest Urząd Marszałkowski. Projekt EA polega na wprowadzaniu do systemu informatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów w naszym Urzędzie. Wiąże się to z zakupem całej infrastruktury informatycznej, wdrożeniami i szkoleniami. Drugim etapem będzie projekt (BW) polegający na zakupie szeregu elektronicznych aplikacji (Baz geodezyjnych, ewidencyjnych nieruchomości, MSIP – Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej i jego komponentów, EGIB – Ewidencji Gruntów i Budynków itd.) 
Więcej informacji na temat projektu Bazy Wiedzy – BW znajdą Państwo na stronie www.bazywiedzy.eu
Więcej informacji na temat projektu  Elektroniczna Administracja – EA znajdą Państwo na stronie www.emazovia.eu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

PROGRAM_REGIONALNYUE_EFRR

 

 

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria