logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

ROZPOCZYNA SIĘ KWALIFIKACJA WOJSKOWA

16.02.202015:10

Robert

wojskoOd 24 lutego do 7 kwietnia 2020 r. w powiecie piaseczyńskim zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.

Harmonogram kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu piaseczyńskiego:
• Gmina Piaseczno – 24.02–11.03.2020 r.
• Gmina Góra Kalwaria – 12.03–17.03.2020 r.
• Gmina Lesznowola – 18.03–23.03.2020 r.
• Gmina Konstancin-Jeziorna – 24.03–30.03.2020 r.
• Gmina Tarczyn – 31.03–1.04.2020 r.
• Gmina Prażmów – 2.04–3.04.2020 r.
• Kobiety – 6.04.2020 r.
• Rezerwa – 7.04.2020 r.

Numery telefonów do pracowników urzędów gmin prowadzących sprawy z zakresu kwalifikacji wojskowej:

 • Gmina Piaseczno – (22) 701 75 43
 • Gmina Góra Kalwaria – (22) 727 34 11 wew. 197
 • Gmina Lesznowola – (22) 708 91 38
 • Gmina Konstancin-Jeziorna – (22) 484 24 98
 • Gmina Tarczyn – (22) 715 79 33
 • Gmina Prażmów – (22) 727 05 21 wew. 40

Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie 

budynek Starostwa Powiatowego w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

tel. (22) 756-62-98

 

CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA I CO WARTO O NIEJ WIEDZIEĆ?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1981) na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.

Na terenie powiatu piaseczyńskiego kwalifikacja wojskowa odbywać będzie się w terminie od 24 lutego do 7 kwietnia  2020 r. Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym przez art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby, które nie mogą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w terminie i miejscu przedstawionym w wezwaniu, powinny zawiadomić pisemnie o tym fakcie Wójta lub Burmistrza wraz z podaniem uzasadnienia przyczyny niemożności stawienia się. Podobnie osoby przebywające za granicą powinny zadbać o udokumentowanie przyczyny niestawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską. Po ustaniu tych przyczyn osoba powinna niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową w kolejnym dostępnym terminie.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielić mogą pracownicy urzędów gmin prowadzący sprawy z zakresu kwalifikacji wojskowej, dostępni pod numerami telefonów podanymi powyżej.

 

KTO PODLEGA OBOWIĄZKOWI STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2001 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

a)   zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b)   zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu  na  stan  zdrowia,  jeżeli  okres  tej  niezdolności  upływa  po  zakończeniu  kwalifikacji  wojskowej,  i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017 r., poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


KTO PRZEPROWADZA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). Zadania w zakresie przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wojskową wykonywane są także przez autonomiczne i niezależnie od siebie działające wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, powoływane przez wojewodów, które w drodze decyzji administracyjnej orzekają o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W Powiecie Piaseczyńskim jest to Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie. W przypadku braku możliwości ustalenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej kierowane są na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną.

W trakcie kwalifikacji wojskowej wszystkim osobom stawiającym się do niej zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są książeczki wojskowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12-stu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeżeli takie dokumenty posiada) - w celu przedstawienia jej Powiatowej Komisji Lekarskiej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

Ustalone są następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

1)   kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;

2)   kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;

3)   kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

4)   kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

W świetle powyższego, niezwykle istotnym jest posiadanie podczas stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawienie Powiatowej Komisji Lekarskiej dokumentacji medycznej, mogącej świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi to Komisji poprawne zdiagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jeżeli Powiatowa Komisja Lekarska nie będzie w stanie określić stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej w oparciu o własne badania oraz przedstawioną dokumentację medyczną, Przewodniczący Komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) lub na obserwację szpitalną, których wyniki uwzględnione zostaną w procesie orzeczniczym. Zarówno badania lekarskie, przeprowadzane w trakcie kwalifikacji wojskowej, jak i – w razie skierowania na nie – badania specjalistyczne oraz poddanie się obserwacji szpitalnej są obowiązkowe i bezpłatne dla osoby stawiającej się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności powinny przedstawić zaświadczenie lub historię choroby, co pozwoli Powiatowej Komisji Lekarskiej ustalić schorzenie i odpowiadający temu paragraf, a w rezultacie orzec kategorię zdolności do służby wojskowej. Powiatowe Komisje Lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu do jednej z przedstawionych powyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej w formie decyzji administracyjnych.

Każde orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14. dni od dnia jego wydania. W związku z tym, osoba, której dotyczy wydane przez Powiatową Komisję Lekarską w Piasecznie orzeczenie, ma prawo je zakwestionować w ciągu tych 14. dni, składając pisemne odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piasecznie.

Osoba, która stawiła się do kwalifikacji wojskowej i została orzeczona przez Powiatową Komisję Lekarską w zakresie zdolności do czynnej służby wojskowej, może, zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096) zrzec się prawa do wniesienia odwołania od tego orzeczenia i wówczas orzeczenie takie staje się ostateczne i prawomocne.

 

W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wójt lub burmistrz nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Ponadto, jeśli osoba zobowiązana nie stawi się do kwalifikacji wojskowej lub stawi się, ale nie przedstawi wymaganych dokumentów, odmówi poddania się badaniom lekarskim, nie wykona badań specjalistycznych zleconych przez Powiatową Komisję Lekarską lub nie zgłosi się ponownie do Komisji z wynikami tych badań, osoba taka zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

 

Warto pamiętać o tym, że sprawy dotyczące unormowania stosunku do służby wojskowej istotne są przede wszystkim dla samych zainteresowanych, czyli osób wzywanych do stawienia się na kwalifikację wojskową, dlatego też najprostszym sposobem jego unormowania jest właśnie stawienie się przed Powiatową Komisją Lekarską.

1proc.2

szczesniak_1

prawnik pierwszego kontaktu

e_urzad_ikona

Ochrona danych

Sprawdz stan powietrza

BP_GK-19

 

WYL

logo-karta-seniora

Evenio_baner

LCK(1)

ZP

LPM-logo-2018-rgb

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria