logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Rewitalizacja Góry Kalwarii

banner_rewitalizacja kopia

 

 

WPROWADZENIE

 

Lokalny Program Rewitalizacji gminy Góra Kalwaria – został zaktualizowany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, a także w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz w duchu ustawy
o rewitalizacji. Podczas pracy nad projektem przeprowadzono specjalnie przygotowaną dla Góry Kalwarii innowacyjną metodologię pracy, której zasadniczym zadaniem było zbudowanie wizji przyszłości i programu działań zmierzających do jej realizacji z udziałem najważniejszych grup mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji. Przy tej okazji odkryty został duży potencjał społeczny Góry Kalwarii, a program rewitalizacji zbudowano na trzech filarach: partycypacji społecznej, lokalizacji oraz duchowości. 

Rewitalizacja - jest najskuteczniejszym obecnie sposobem wyciągania z kryzysu obszarów nacechowanych negatywnymi zjawiskami społecznymi oraz innymi problemami o charakterze gospodarczym, funkcjonalno-przestrzennym, środowiskowym lub technicznym. Polega ona na budowaniu synergicznych i komplementarnych działań stanowiących rozwiązania prowadzące do wychodzenia z kryzysu we wszystkich sferach problemowych oraz włączeniu do procesu możliwie największej grupy ludzi. Poszczególne działania będą koordynowane przez gminę, której jednym z głównych zadań będzie ukierunkowywanie wszystkich działań na osiąganie celów rewitalizacji zapisanych w programie.   

W Górze Kalwarii tereny zdegradowane stanowią znaczną część centrum miasta oraz niektóre tereny we wsiach Baniocha i Łubna. Stan tych przestrzeni wpływa na obniżoną atrakcyjność mieszkaniową i gospodarczą a brak odpowiednich działań pogłębia problemy ograniczające rozwój całej gminy. Ich rozwiązanie należy więc traktować jako priorytetowe, strategiczne i długofalowe działanie skoordynowane z wizją rozwoju miasta i gminy.

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji została wsparta finansowo i merytorycznie przez Samorząd województwa mazowieckiego, z wykorzystaniem Funduszy Unijnych.

Warunkiem uzyskania dotacji na opracowanie programu oraz wpisania go do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego – było uzyskanie pozytywnej oceny ekspertów zewnętrznych województwa mazowieckiego. Wpisanie programu do tego wykazu - stanowi warunek konieczny do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Pierwotna wersja programu, uchwalona 20 grudnia 2016 roku – nie otrzymała wymaganej, pozytywnej oceny ekspertów. Konieczne stało się wprowadzenie niezbędnych korekt, sprecyzowanie zapisów programu oraz ograniczenie terytorialne terenów objętych programem, czego efektem jest program rewitalizacji przyjęty Uchwałą Nr XLIX/512/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 sierpnia 2017 roku.

Mimo, że w ostatecznej wersji programu zmuszeni byliśmy do wykluczenia z rewitalizacji terenów przylegających do ulicy Kalwaryjskiej, chcielibyśmy w najbliższej przyszłości wykorzystać pomysły zawarte w pierwotnie przyjętym dokumencie - dotyczące Kalwaryjskiej, jak również skarpy czy też rejonu Moczydłowa [Uchwała nr XXXVIII/357/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2016 r. (patrz w zakładce - ARCHIWUM)] - w innych programach rozwoju Góry Kalwarii, które mam nadzieję niebawem powstaną udziałem mieszkańców i najwybitniejszych specjalistów.

Chcę podziękować wszystkim, którzy w trakcie trwania projektu włączyli się w jego powstanie. Ważna i cenna była dla nas każda Państwa uwaga, sugestia, informacja czy nawet sama obecność. Duże podziękowania należą się osobom i liderom społeczności, którzy dla dobra wspólnego zechcieli zaangażować się w tworzenie tego dokumentu będącego efektem wielu analiz i przemyśleń na miarę współczesnych możliwości i aspiracji. Szczególne podziękowania i wyrazy uznania kieruję do środowiska emerytów i rencistów Góry Kalwarii na czele z Panią Elżbietą Banasiak i Panem Ryszardem Lutomirskim. Do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii pod dyrekcją Kasi Łagowskiej oraz do wielu innych liderów i środowisk. Bez Państwa udziału ten program nie byłby tak pomysłowy i nie tworzyłby tak dalekosiężnej wizji rozwoju Góry Kalwarii, której beneficjentami będziemy oczywiście my, ale przede wszystkim przyszłe pokolenia naszej gminy.

W tym miejscu, chcę także podziękować postaci szczególnej dla tego projektu. Dzięki Niemu wiele pomysłów dojrzewających w naszych głowach mogło się urzeczywistnić w konkretnych zapisach programu. Był prawdziwym mentorem, animatorem i inspiratorem rewitalizacji Góry Kalwarii. Jacek Gralczyk – człowiek niezwykle zaangażowany w ten projekt, który nasycił go swoją olbrzymią wiedzą, talentem i doświadczeniem, ale także pasją, dzięki której porywał nas i nasze wyobrażenia przyszłości. Bardzo Ci dziękuję Jacku za to dzieło i liczę na możliwość dalszej współpracy z Tobą, która podczas tworzenia LPR-u była dla nas, a szczególnie dla mnie, jako koordynatora - wspaniałym doświadczeniem, wielką nauką i prawdziwą przyjemnością.     

Uchwalony program – jest rzetelnie wypracowanym programem zawierającym pomysł na rozwój miasta. Zawiera w sobie komponent strategiczny określający konkretne funkcje osadzone w konkretnych miejscach. Mam nadzieję, że uchwalony program stanie się podstawą i inspiracją do tworzenia innych dokumentów rozwojowych gminy, w szczególności odnoszących się do przestrzeni miasta – jako przestrzeni wpływającej na jakość życia i rozwoju okolicznych wsi. Także dla przyszłego Gminnego Programu Rewitalizacji, który powinien stanowić kontynuację wielu idei i pomysłów zawartych w obecnym dokumencie, a przy tym zawierać bogactwo nowej wiedzy i przyszłych doświadczeń wyniesionych z prowadzenia rewitalizacji.

 

Marcin Niedziółka       

Koordynator projektu 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria