logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Władze / biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej
Spootkanie samorzadowcow u prezydenta maj 2017

Przewodniczący Rady Miejskiej: Jan Rokita
Ratusz, I piętro, pok. nr 17 A, tel. (22) 727 34 11 do 13, wewnętrzny 201BIURO RADY MIEJSKIEJ
ul. Ratuszowa 1, I piętro, pokój 17 B

centrala: /22/ 727 34 11, /22/ 727 34 12, /22/ 727 34 13 wew. 202
 Telefon bezpośredni 22 727 35 93
 e-mail: rada@gorakalwaria.pl 

Urszula Kuranowska stanowisko ds. Biura Rady

Biuro podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy p. Beacie Kisiel.


ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:


przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi materiałów dotyczących projektów uchwał rady, oraz sprawdzanie poprawności ich sporządzenia,

prowadzenie rejestrów uchwał komisji i rady miejskiej, a także wysyłanie uchwał rady do organów nadzorczych oraz do publikacji,

przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy organów gminy,

podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, posiedzeń i spotkań rady i jej komisji,

protokołowanie sesji, posiedzeń i spotkań,

prowadzenie rejestrów wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

udzielanie interesantom informacji dotyczących pracy rady miejskiej,

udział w organizacji i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu, Senatu, organów samorządowych, na ławników i innych,

opracowywanie materiałów i protokołów z obrad, posiedzeń rady,

opracowywanie w zakresie ustalonym przez przewodniczącego rady informacji, ocen
i wniosków dla potrzeb rady i komisji,

obsługa narad i spotkań organizowanych przez przewodniczącego rady i burmistrza,

podawanie na tablicy ogłoszeń bieżących informacji o pracy rady,

prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli wpływających do biura rady,

sporządzanie miesięcznych zestawień diet radnych i sołtysów,

przekazywanie do BIP-u projektów porządku obrad sesji rady miejskiej, projektów uchwał rady miejskiej stanowiących prawo miejscowe, oraz uchwał i protokołów z prac rady
i komisji,
 
 

 

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria