logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Władze / Skarbnik

 
Funkcję Skarbnika Gminy sprawuje:
mgr Ewa Sobiepanek
 
 

tel.   22 727 34 11, 22 727 34 12, 22 727 34 13

wew. 210

Skarbnik

 pełni funkcję głównego księgowego budżetu gminy i głównego księgowego urzędu

sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez:

Referat Finansowo-Budżetowy

Referat Podatków i Opłat

Do zadań skarbnika należy w szczególności:

 1. Zarządzanie obszarami z zakresu opracowania projektu budżetu oraz dokonywania zmian w budżecie, a także wieloletniego planowania finansowego (Wieloletniej Prognozy Finansowej)
 2.  Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych
 3.  Koordynacja budżetu gminy z innymi źródłami finansowania jego zadań
 4.  Przygotowanie upoważnień burmistrza dotyczących powierzenia innym osobom obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej prowadzonej w oparciu o ustawę o finansach publicznych
 5.  Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych, lokat, negocjacji, kredytów, itp. 
 6.  Prowadzenie negocjacji dotyczących zaciągania kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń.

 Do skarbnika należy podpisywanie:

 • umów i oświadczeń wymagających z mocy przepisów szczególnych jego kontrasygnaty
 • pism dotyczących uwag do kontrasygnowanych umów, w których wyrażona jest czynność prawna powodująca powstanie zobowiązań finansowych
 • korespondencji wynikającej z zakresu swojego działania w szczególności w sprawach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.(Dz.U z 2009r. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.)
 • pism w innych sprawach powierzonych do wykonania przez burmistrza, a nie zastrzeżonych do osobistego podpisu przez burmistrza
 • wniosków o przyznanie nagród dla podległych pracowników
 • wniosków o zmianę warunków pracy i płacy lub zwolnień pracowników przez siebie nadzorowanych. 

 
 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria