logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Władze / Sekretarz

 Funkcję Sekretarza Gminy sprawuje:

mgr inż. Beata Kisiel

e-mail: sekretarz@gorakalwaria.pl

 

telefon (centrala):

22 72734 11, 22 727 34 12, 22 727 34 13

wew. 104

 

Sekretarz:

- zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, organizuje prace urzędu oraz nadzoruje w tym zakresie działalność komórek organizacyjnych urzędu;

- sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez:

Referaty Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria:


Referat Organizacyjno-Administracyjny;


Biuro Rady Miejskiej;

Samodzielne Stanowiska Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria:


Stanowisko ds. kadr;


Stanowisko ds. informatycznych;


Stanowisko ds. kontroli.

 

Do zadań Sekretarza w szczególności należy:


nadzór nad realizacją obowiązków kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach;


sprawowanie nadzoru w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu, kontrola pod względem formalnym prawidłowości i terminowości prowadzenia postępowań administracyjnych;


koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;


koordynacja przygotowania projektów uchwał rady;


sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał rady i zarządzeń burmistrza;


nadzór nad procesem doskonalenia zawodowego pracowników;


zapewnienie aktualizacji przepisów gminnych i zarządzeń wydawanych przez burmistrza w związku ze zmianą ustaw i przepisów wykonawczych;


nadzór nad czynnościami związanymi z rozpatrywaniem skarg i wniosków;


zapewnienie właściwego przechowywania dokumentów w urzędzie;


przyznawanie premii pracownikom obsługi;


wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń lub upoważnień burmistrza.

 

 

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria